Priser


Var notan slutligen hamnar i ett rättsligt förfarande beror bland annat på ärendets svårighetsgrad (dvs. hur mycket tid som man behöver lägga ner). Utgångspunkten vid debitering är tidsåtgången, men vid slutfakturering görs en skälighetsbedömning av det slutligt debiterade arvodet där även andra faktorer spelar in.


Juridisk rådgivning


Vår timtaxa är 1 359 kr exkl moms. Vi debiterar för varje påbörjad halvtimme.


Till priset kommer också eventuella registrerings- och ansökningsavgifter hos myndigheter, kostnader för pantbrev, delgivningskostnader m.m. Så långt det är möjligt ger vi dig ett kostnadsförslag innan vi börjar vårt arbete.


Förutom de ovanstående tjänsterna, vilka man som regel inte kan få rättshjälp för, erbjuder vi också rådgivning jml rättshjälpslagen. Rådgivningsavgiften, vilken är obligatoriskt om man skall beviljas rättshjälp, som den enskilde själv får betala och som man inte behöver ansöka om, är för år 2018 satt till 1 359 kr exkl moms.